CollegeHospitalGoogle Maps

Vishnu Dental College
Vishnupur,
Bhimavaram 534 202
West Godavari District
Andhra Pradesh,
India.


Phone:
91-8816-250893
Fax:
91-8816-250894


Vishnu Dental Hospital
Vishnupur
Bhimavaram 534 202
West Godavari District
Andhra Pradesh,
India.


Phone:
91-8816-250893
Fax:
91-8816-250894


Hospital
Phone:
91-8816-250850

E-Mail:
principal@vdc.edu.in